Únia detí a mládeže dáva do pozornosti príležitosť pre zbory a mládežnícke skupiny žiadať o podporu  na zakúpenie licencie na realizáciu stretnutí v online priestore počas krízy COVID-19.

Práve vyhlasujeme grantovú výzvu, ako reakciu na súčasné opatrenia spojené so šírením vírusu COVID-19. V čase keď obmedzujeme všetky aktivity a stretnutia prichádzame s ponukou podporiť zakúpenie programu a prejsť do bezpečného online priestoru. Korona každodenne ovplyvňuje životy zborovej práce a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

 • Aktuálna situácia grantového kola k 2.12.2021

Počet žiadostí:     5
Schválené žiadosti:  5
Spolu vyplatená suma:  258 EUR
Zostávajúce prostriedky v grantovom kole: 252 EUR

 • Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi v tejto špecifickej je zbor CB alebo lokálna skupina pracovníkov.

 • Oprávnené aktivity

Podpora sa viaže na zakúpenie licencie, programu, ktorá napomôže plánovaniu a stretávaniu  aj počas ovplyvnenou krízou COVID-19. Pôjde najmä o aktivity, ktorých cieľom je:

 • Stretávanie sa tímov na pracovných stretnutiach pracovníkov s deťmi, dorastu a mládeže
 • Realizácia online stretnutí detských a  mládežníckych skupín
 • Organizácia otvorených stretnutí formou, seminárov, konferencii, vzdelávania
 • Využívanie licencie aj pre iné pravidelné a nepravidelné stretnutia vrámci zborového života

 

 • Termín na podanie žiadosti

Termín na podanie žiadosti je od 1. mája 2022. ÚDM však plánuje ponechať výzvu živú do konca roka 2022, alebo do vyčerpania prostriedkov

 • Výška grantu

Maximálna suma o ktorú je možno žiadať, je max 50% z celej zakúpenej licencie na dané obdobie. Maximálna výška grantu na jedného žiadateľa je 85€

ÚDM vyčlenila v tomto grantovom kole 510 eur.

 • Postup
 1. Pred podaním žiadostí je potrebné sa registrovať v registri žiadateľa
 2. ÚDM zašle potvrdenie o schválení/neschválení  žiadosti o grant
 3. Žiadateľ na základe vlastného rozhodnutia zakúpi danú licenciu na obdobie ktoré mu vyhovuje minimálne 1 mesiac až max 12 mesiacov
 4. Žiadateľ pošle doklad o zakúpení licencie a doklad o uhradení (faktúra. doklad o úhrade) na základe ktorej ÚDM uhradí max 50%.
 5. ÚDM cez darovaciu zmluvu uhradí príspevok  žiadateľovi o grant.
 • Kritéria hodnotenia žiadosti
 • poradie v akom sa registrácia o grant uskutoční, ako aj samotná realizácia ďalších krokov žiadateľa
 • uprednostňujeme žiadosti ktoré sa  zameriavajú na všetky oblasti zborovej práce. (deti, dorast, mládež)
 • Upozornenie a obmedzenie

Jeden subjekt (zbor, skupina) môže v tomto kole žiadať grant len pre jednu licenciu.  Licencia o ktorú žiadateľ žiada musí byť zakúpená v čase grantovej výzvy. To znamená od 10.10.2020. Majiteľom licencie sa stáva žiadateľ spravuje stretnutia ako správca programu. Ak sa rozhodnete pre pre ZOOM vieme zdielať skúsenosti a podporu. Upozorňujeme, že zamýšľané aktivity musia rešpektovať  prísne hygienické opatrenia.  Je taktiež odporúčané, aby žiadatelia vopred konzultovali svoj zámer so Slavom Krupom.

Kontakt: Salvomír Krupa, prípadné otázky ku grantu zasielajte na e-mail: mladez@cb.sk, mob. 0904663611